Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu (KPP Żywiec) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-08-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Mirosława Piątek, adres poczty elektronicznej rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 722 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostająca we właściwości Komendy Powiatowej Policji, znajduje się na ul. Al. Piłsudskiego 52 w Żywcu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na budynku przy wejściu głównym.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością,w tym osób poruszających się na wózku. Obok windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz okno bezpośredniej obsługi interesantów przez Dyżurnego Komendy. Przy oknie z prawej strony znajduje się dzwonek przywoławczy. Interesanci obsługiwani są bezpośrednio przez służbę dyżurną lub za pomocą systemów teleinformatycznych. W holu głównym znajduje się również aparat telefoniczny z którego mogą skorzystać interesanci w celu połączenia się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z głównego holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez dyżurnego przez naciśniecie przycisku elektromagnesu lub osobę posiadająca stosowną kartę. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach biurowych, które znajdują się na pierwszym oraz drugim piętrze budynku. Dostęp do tych pomieszczeń jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno na pierwsze jak i drugie piętro prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Schody te można pokonać jedynie piechotą bądź przy użyciu schodołaza gąsienicowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby dyżurnemu jednostki.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Al. Piłsudskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Policjanci KPP nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariat Policji w Gilowicach:

Komisariat Policji w Gilowicach ma swoja siedzibę w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu przy Al. Piłsudskiego 52 .

Wejście do budynku znajduje się od strony al. Piłsudskiego 52, do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku. Obok windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt informatyczny (dyżurka) obsługiwany przez służbę dyżurną. Znajduje się tam dzwonek przywoławczy. Interesanci obsługiwani są bezpośrednio przez służbę dyżurną lub za pomocą systemów teleinformatycznych. W holu głównym znajduje się również aparat telefoniczny z którego może skorzystać interesant w celu połączenia się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z holu głównego i poruszają się po terenie KP Gilowice w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

Z uwagi, iż pomieszczenia KP Gilowice usytuowane są na parterze budynku nie ma konieczności poruszania się po schodach.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem KPP w Żywcu na parkingu jest wyznaczone 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Łodygowicach

Siedziba Komisariatu Policji w Łodygowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Żywieckiej 160 w Łodygowicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. Żywieckiej

Wejście główne znajduje się na parterze i nie jest wyposażone w dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się okienko do pomieszczenia Dyżurnego jednostki, który ma bezpośredni kontakt z interesantami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. Do dalszych części obiektu prowadzą schody które nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku oraz nie są wyposażone w windę.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się na parterze budynku na przeciwko pomieszczenia Dyżurnego jednostki. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Budynek nie jest wyposażony w windę. W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które jest oznakowane.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Jeleśni

Siedziba Komisariatu Policji w Jeleśni, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisariatu Policji w Jeleśni, znajduje się na ul. Jana Kazimierza 79 w miejscowości Jeleśnia. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy na ogrodzeniu od ul. Jana Kazimierza i tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik od ul. Jana Kazimierz. Pomiędzy chodnikiem a wejściem do budynku nie ma barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów i okienko Dyżurnego. Po lewej stronie okienka na ścianie znajduje się dzwonek przywoławczy. Przy tym okienku możesz w bezpośredniej rozmowie z policjantem wskazać powód przybycia lub zasięgnąć porady czy poprosić o kontakt z innym policjantem. Policjanci Komisariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji bądź pracownika policji. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez dyżurnego przez naciśniecie przycisku elektromagnesu. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się na wprost korytarza w głębi budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do biura Komendanta i Zastępcy komendanta oraz do sekretariatu znajdujących się na pietrze budynku prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Schody te można pokonać jedynie piechotą. Brak jest platformy przyschodowej.

W razie potrzeby spotkania się z kierownictwem komisariatu przez osobę niepełnosprawną, spotkanie takie odbędzie się bez potrzeby pokonywania schodów, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, po zgłoszenia takiej potrzeby dyżurnemu komisariatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na końcu korytarza. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Rajczy

Siedziba Komisariatu Policji w Rajczy, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Rajczy przy ul. Górskiej 3. Siedziba oznaczona jest tabliczką z nazwą ulicy i numerem porządkowym oraz tablicą informacyjną, które znajdują się na gmachu budynku od strony ul. Górskiej.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, brak również dzwonka przywoławczego.

Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy Policji może udać się do innej jednostki np. Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komisariat Policji w Łodygowicach, Posterunku Policji w Milówce, które dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Ponadto po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu policjant może udać się do miejsca zamieszkania osoby.

Przy drzwiach do wejścia głównego znajduje się domofon pozwalający na komunikację z Dyżurnym jednostki.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz okno bezpośredniej obsługi interesantów przez Dyżurnego Komisariatu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są hallu głównego i poruszają się po terenie KP w Rajczy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP w Rajczy (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach biurowych, które znajdują się na podwyższonym parterze i piętrze budynku. Dostęp do tych pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na podwyższonym parterze, na przeciwko wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Górskiej nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Posterunek Policji w Milówce

Siedziba Posterunku Policji w Milówce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Milówce przy ul. Dworcowej 29A. Siedziba oznaczona jest tabliczką z nazwą ulicy i numerem porządkowym oraz tablicą informacyjną, które znajdują się na gmachu budynku od strony ul. Dworcowej.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik dla pieszych od ul. Dworcowej. Wejście główne przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Przy drzwiach do wejścia głównego znajduje się domofon pozwalający na komunikację z Kierownikiem Posterunku Policji, a pod jego nieobecność z Dyżurnym Komisariatu Policji w Rajczy.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są hallu głównego i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie są przystosowane do dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Dworcowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Węgierskiej Górce

Siedziba Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce znajduje się na ul. Zielonej 43 w miejscowości Węgierska Górka. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony parkingu. Schody nie są przystosowane do poruszania się osób na wózkach.

Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy Policji może udać się do innej jednostki np. Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komisariat Policji w Łodygowicach, Posterunku Policji w Milówce, które dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Ponadto po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu policjant może udać się do miejsca zamieszkania osoby.

Bezpośrednio za drzwiami znajduje się poczekalnia dla interesantów i okienko Dyżurnego.

Po lewej stronie okienka na ścianie znajduje się dzwonek przywoławczy. Przy tym okienku możesz w bezpośredniej rozmowie z policjantem wskazać powód przybycia lub zasięgnąć porady czy poprosić o kontakt z innym policjantem. Policjanci Komisariatu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez Dyżurnego poprzez naciśnięcie przycisku. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Schody te można pokonać jedynie piechotą. Brak jest platformy przyschodowej.

W razie potrzeby spotkania się z kierownictwem komisariatu przez osobę niepełnosprawną spotkanie takie odbędzie się bez potrzeby pokonywania schodów, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, po zgłoszeniu takiej potrzeby dyżurnemu Komisariatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na końcu korytarza. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Jolanta Fołta, adres poczty elektronicznej finanse-zaopat@zywiec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 722 21.